สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น (Basic Coding of ICD-10 and ICD-9-CM) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ลือนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล คุณดลฤดี  พึ่งมีบุญ หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ โรงพยาบาลวิภาราม และคุณสุภตา  พลอาสา Coder จากแผนกเวชสถิติ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานเวชสถิติในการให้รหัสโรคและหัตถการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐาน การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานระหว่างโรงพยาบาลต่าง ๆ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>