ม.หัวเฉียวฯ สถานประกอบการต้นแบบ ด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น  ที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ชำระเงินสมทบครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดจากสำนักงานประกันสังคม  โดยเมื่อวันอังคารที่  27 พฤษภาคม  2557 นางกรวรรณ  วัฒนชัย ผู้ช่วยอธิการบดี  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการดีเด่น และหน่วยปฏิบัติเร่งรัดหนี้ดีเด่น  จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
 
 


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>