มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (THA) จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรมสำหรับงานบริการแผนกต้อนรับส่วนหน้า รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ โรงแรมเอทัส บองกอก (ซอยร่วมฤดี) โดยมี อาจารย์เสาวนีย์ จิรานุกรสกุล อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา เป็นอาจารย์ผู้สอน และสิ้นสุดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรมสำหรับงานบริการแผนกต้อนรับส่วนหน้า รุ่น 2 ไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>