คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายกฎหมาย เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนกฎหมายอย่างไรให้สนุก” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากร แนะแนวการเข้าสู่อาชีพกฎหมาย โดยนายกสภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนศิษย์เก่า รุ่นที่ 2, 8 กิจกรรม Walk Rally กฎหมายกับสํงคม โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ และโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>