เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน และ 1 กรกฏาคม 2562  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยอ.ดร.รัชดา พ่วงประสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานโครงการ และ ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม รองคณบดี นำคณาจารย์กลุ่มการพยาบาลแม่และเด็ก ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “พัฒนาสุขภาพจากโรงเรียนสู่บ้าน” ณ  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก และโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับโรงเรียนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาครู และผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และการจัดให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน โดยใน phase แรก เป็นการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในเรื่องการดูแลและใช้ตู้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธี การใช้ยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ การช่วยชีวิตเบื้องต้น การดูแลบาดแผลเบื้องต้น   และการปฏิบัติงานในห้องพยาบาลของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างดีTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>