คณะนิติศาสตร์ มฉก.จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วันรพี 62 โดยมีนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจำนวน 77 โรงเรียน และในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวัชระ เฟื่องภูมิ และนส.นภัสนันท์ ศรีประศาสน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นส.นิชาภา ผลถาวร และนส.พิชญากร ศรีทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจ.นนทบุรี และผู้ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นส.พรปวีณ์ หวังกุศล และนายอนุรักษ์ ดอกอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ หอประชุม มฉก.Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>