เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกล เรื่องบทบาทและข้อดีของการแพทย์แผนจีนกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) โดยมีศาสตราจารย์จาง ป๋อหลี่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน กล่าวปราศรัย คุณหลี่ ถิงถิง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนมนุษยศาสตร์ระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน คุณเว่ย ชุนหวี่ อธิบดี กรมบริหารการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ ผู้บริหารฝ่ายการแทพย์แผนจีน คณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขนครเทียนจิน กองการแพทย์แผนจีน เมืองเทียนจิน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมทางไกลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในห้องประชุมทางไกลย่อย ในประเทศไทย โดยได้เรียนเชิญ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ การแพทย์แผนจีนฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย และอาจารย์แพทย์จีนอีก 9 ท่าน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุม รับฟังการกล่าวปราศรัยและรายงานสภาพการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ที่อู่ฮั่น ของทีมแพทย์มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ณ ห้องสื่อประสม สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การประชุมทางไกลในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่ดีให้กับองค์กรศึกษาวิจัยและรักษาโรคในต่างประเทศ และผู้สนใจในการแพทย์แผนจีน ทำให้ประเทศต่างๆ ได้เข้าใจแผนการป้องกันและรักษาด้วยแพทย์แผนจีน และเชื่อมั่นว่าการแพทย์แผนจีนจะมีบทบาทในการป้องกันรักษาโรคนี้ ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเอาชนะโรคไวรัสโควิด 19 ได้เร็ววันTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>