ครั้งแรกของการร่วมมือระหว่างกันสร้างสรรค์พื้นที่ทางการค้าเป็นพื้นที่การศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์การค้าพาราไดซ์  พาร์ค  ศรีนครินทร์  ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม  บี  เค  จัดงาน PARADISE PARK HCU NEW GEN 2020 “หัวเฉียวฯ ON TOUR : ชิค ๆ  คูล ๆ สู่ NEW NORMAL” เปิดบ้านการเรียนรู้  สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่  โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นสถาบันการศึกษาแรกที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งมีจุดยืนร่วมกันในการให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่  งานจัดขึ้นระหว่าง  วันศุกร์ที่  21 - วันอาทิตย์ที่  23  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  10.00 - 19.30  น. ณ บริเวณชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค  พลาซ่า  โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่  คุณไปรยาภรณ์  แข็งแรง  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  พาราไดซ์  พาร์ค  จำกัด  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและถ่ายภาพบนเวที  ภายในงานประกอบด้วย  24  บูธหลักสูตร จัดเป็น  3  กลุ่มหลักสูตรที่เข้มแข็งโดดเด่น  ได้แก่  1. กลุ่ม H : HEALTH SCIENCE วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2. กลุ่ม C : CHINESE STUDIES จีนศึกษา  และ 3. กลุ่ม U : UNIQUE INNOVATION นวัตกรรมเฉพาะตัว  นอกจากนี้ยังมีบูธ Workshop การแสดงบนเวทีของ  13  คณะวิชา  การแสดง  3  วัน  3  ศิลปิน  คือ  ลุลา  คชา  ตุ๊กกี้  เล่นเกมส์  รับของรางวัล  กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นได้ผสมผสานวิถีชีวิตใหม่หรือ NEW NORMAL เข้าไปด้วย  รวมถึงจัดสถานที่ ที่ยึดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นหลักอย่างเคร่งครัด  โดยสามารถการันตีความปลอดภัยจากการเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบป้องกันโควิด-19 ซึ่งได้รับการยกย่องจากกระทรวงสาธารณสุข

    มหาวิทยาลัยร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อต้องการให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นในการสร้างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น  แตกต่าง  และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ด้วยอัตลักษณ์  3  ประการ  ได้แก่ 1. ยึดมั่น  ในคุณธรรม  6  ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  2. ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ 3. เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม  โดยนำวิชาความรู้  3  กลุ่มหลักสูตรที่เข้มแข็งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอบรมหล่อหลอมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นเด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่  HCU New Gen  H คือ Hero กล้าหาญ  กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำในสิ่งสร้างสรรค์และสิ่งใหม่ ๆ C คือ Change เปลี่ยนแปลงตัวเอง  คนรอบข้าง  สังคมไปสู่สิ่งที่ดี  และ U คือ Universal มีความเป็นสากลเน้นทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางด้านจีนถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็น การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศจีน  มีหลักสูตรทางด้านจีนมากที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว  ในประเทศไทยที่นักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตรต้องเรียนภาษาจีน  มีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งเดียว  ในประเทศไทย  ก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนเป็นภาษาจีนนอกประเทศจีนแห่งแรกของโลก  มีสถาบันภาษาที่เปิดสอนภาษาจีนให้กับบุคคลภายนอก  มีสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน  สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  สถาบันไทย-จีนศึกษา  และศูนย์แต้จิ๋ววิทยา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยพร้อมเป็นสถาบันการศึกษาที่เดินหน้าสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นฮีโร่ที่รู้รอบด้านจีนตัวจริงTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>