เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตได้ขอมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งหอพักแบบพัดลมและหอพักแบบห้องแอร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-14.00น. ณหอพักนักศึกษา