รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พลตำรวจตรีชุมพล  พุ่มพวง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ และพันตำรวจเอกพีรศักดิ์  รอดบน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลี  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยน  ส่งเสริม  และสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดรับกับกลุ่มข้าราชการตำรวจในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ตลอดจนร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรและการบริการวิชาการ  การดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา  และการจัดระเบียบสังคมชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  ความเป็นเจ้าของชุมชน  ความหวงแหนในชุมชน  และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในภารกิจการทำงานร่วมกัน  ซึ่งเป็นครั้งแรกของการร่วมมือกันนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต  โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย  ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รองอธิการบดี  อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  คณาจารย์นิติศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่งและอบอุ่น  เมื่อวันศุกร์ที่  11  กันยายน  2563 ณ ห้องประชุม  1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก.      
 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>