รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชนานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์  ต้อนรับผู้แทนจาก  23  โรงเรียน  เข้าร่วมประชุมหารือ “ม.พี่-รร.น้อง” โครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อความสัมพันธ์ยั่งยืนทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันอังคารที่  15  กันยายน  2563 ณ ห้องสื่อประสม  ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  มฉก.  โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4  รูปแบบ   เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวางแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย  ได้แก่  รูปแบบที่  1  จัดการเรียนการสอนแบบ Pre-Degree ใน  3  ด้าน  คือ  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ด้านภาษาจีน  และด้านสังคมเพื่อธุรกิจ   รูปแบบที่ 2 จัดติวข้อสอบ O-Net ประกอบด้วยเนื้อหา คือ Language Use, Writing Ability และ Reading  รูปแบบที่  3  จัด  4  ค่ายเพื่อการเรียนรู้  ได้แก่  ค่ายที่  1  พัฒนาทักษะอาชีพทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  ค่ายที่  2  HCU Health Science Camp#1  ค่ายที่  3  เปิดโลกการเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ “Self-Discovery ค้นหาตัวตน  คนค้นคณะ” และค่ายที่  4  Digital Camp  และรูปแบบที่  4  อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียน IS  ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัด  โดยมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมหารือกับโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>