การจัดอบรมออนไลน์ “โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 2 หัวข้อ คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงกับโรคเบาหวาน” วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนร่วมกับคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัด “โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 2” ผ่านออนไลน์ด้วย Microsoft Team โดยมี รศ. หวัง หงอู่ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงกับโรคเบาหวาน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งอาจารย์ แพทย์แผนจีน และผู้สนใจ จำนวน 159 คน การอบรมครั้งนี้ได้มีพิธีเปิดการอบรมที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม (บันทึกเป็นวิดีโอ) และ ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย กล่าวปราศรัย ระหว่างการอบรม รศ. หวัง หงอู่ ได้ตีความคัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง ซึ่งเป็นตำราด้านแพทย์แผนจีนเล่มแรกๆ ของจีน ทำให้ผู้อบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทฤษฎีด้านการแพทย์แผนจีน เสริมสร้างแนวคิดการแพทย์แผนจีน การแนะนำทฤษฎีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป็นโครงการสำคัญที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยได้เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาทักษะทางการแพทย์คลินิกเพิ่มขึ้นTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>