มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดตั้ง ศูนย์สุขภาพศรีวารีชีวารักษ์ เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  โดยระดมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายสาขาวิชาทั้งพยาบาล  แพทย์แผนจีน  และกายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขทั้งกายและใจภายใต้คำขวัญ “ดูแลห่วงใย เสริมศักยภาพผู้สูงวัย  ด้วยใจและความเชี่ยวชาญ” พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  ตุลาคม  2563  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  ที่ปรึกษาอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 8  มฉก. 2  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของศูนย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-713-8159, 02-312-6300 ต่อ 2781, 085-489-3714 หรืออีเมล chivarakhcu@live.hcu.ac.th