การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในหัวข้อ “การบริหารและจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และการดำเนินการตามตัวชี้วัดของยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric)” เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนในอนาคต (Sustainable Development Goals; SDGs) รวมทั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 8 คน ได้แก่ 1) นายฉลอง แขวงอินทร์ 2) ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ 3) นายณัฐวัตร ลุณหงส์ 4) นายภานุทัศน์ ชนะประโคน 5) นายชาญชัย จิตร์ชู 6) นายกฤษดา บุญมี 7) อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ บุลสถาพร 8) อาจารย์สุชาดา ยางเอน กิจกรรมมีการเข้าฟังบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรมเกี่ยวกับแนวทางและการดำเนินการตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GREEN METRIC) และ มหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ร่วมถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก จากนั้น เดินศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Solar Roof และ Wind turbine energy และเดินชม Jica Road หรือ ถนนผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะของนักศึกษา

     กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานด้านพลังงาน ในวันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) โดยเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานที่ดี และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน คณะผู้บรรยาย (NECTEC) นําโดย คุณธีรศักดิ์ ประคําเวช หัวหน้างานบริหาร พื้นที่และบริการวิศวกรรมอาคาร พร้อมทีมงานจำนวน 4 ท่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของมหาวิทยาลัยฯ นําโดย คุณสุภัทรียา จิตรกร ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน