การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในหัวข้อ “การบริหารและจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และการดำเนินการตามตัวชี้วัดของยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric)” เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนในอนาคต (Sustainable Development Goals; SDGs) รวมทั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 8 คน ได้แก่ 1) นายฉลอง แขวงอินทร์ 2) ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ 3) นายณัฐวัตร ลุณหงส์ 4) นายภานุทัศน์ ชนะประโคน 5) นายชาญชัย จิตร์ชู 6) นายกฤษดา บุญมี 7) อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ บุลสถาพร 8) อาจารย์สุชาดา ยางเอน กิจกรรมมีการเข้าฟังบรรยายจากรองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรมเกี่ยวกับแนวทางและการดำเนินการตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GREEN METRIC) และ มหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ร่วมถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก จากนั้น เดินศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Solar Roof และ Wind turbine energy และเดินชม Jica Road หรือ ถนนผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะของนักศึกษา

     กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานด้านพลังงาน ในวันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) โดยเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานที่ดี และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน คณะผู้บรรยาย (NECTEC) นําโดย คุณธีรศักดิ์ ประคําเวช หัวหน้างานบริหาร พื้นที่และบริการวิศวกรรมอาคาร พร้อมทีมงานจำนวน 4 ท่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของมหาวิทยาลัยฯ นําโดย คุณสุภัทรียา จิตรกร ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 30 ท่านTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>