มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจีนหลักสูตรการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2563  จำนวนทั้งสิ้น  81  คน  โดยปีนี้เป็นปีพิเศษที่จัดงานทั้ง Online และ Onsite เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 และนักศึกษาจีนส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  เป็นประธานในงาน  และอาจารย์อรรถสิทธิ์  สุนาโท  อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่การทำงานและสังคมภายนอก        รั้วมหาวิทยาลัย  อีกทั้งรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่จบหลักสูตรนี้ซึ่งได้ทำงานในหลากหลายอาชีพ  ไม่ว่าจะเป็น  ผู้จัดการบริษัทของตนเอง  กรรมการผู้จัดการบริษัท  พนักงานฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด  ศิลปินในประเทศไทย  ครู  และล่ามในโรงพยาบาลหรือบริษัทค้าขายระหว่างประเทศ  เป็นต้น  เข้าร่วมแสดงความยินดีและแบ่งบันประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโท  รวมถึงประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาให้กับรุ่นน้อง   เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2564  เวลา 12.30 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  มฉก.