มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2564  ซึ่งในปีนี้ ศูนย์วัฒนธรรมและกองทรัพยากรบุคคลร่วมกันจัดงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2564 ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย  โดยมีรูปแบบงานที่เรียบง่ายเน้นความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในงาน มีการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล  ชมซุ้มสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของ  และไฮไลท์ของงานที่ทำให้ทุกคนเกิดรอยยิ้มหลังหน้ากากอนามัย  คือ  การประกวดนายสงกรานต์  นางสงกรานต์  นางสงกรานต์จำแลง  และบุคลากรแต่งกายผ้าไทย  จึงขอนำผลการตัดสินในแต่ละการประกวดมาสรุปให้ทราบกันดังนี้
1.  การประกวดนายสงกรานต์  
    ชนะเลิศ      ได้แก่  MR.WU ZEHUI  นักศึกษาจีน      คณะศิลปศาสตร์  
    รองชนะเลิศอันดับที่  1      ได้แก่  นายจิรเมธ  น้อยเมือง      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
    รองชนะเลิศอันดับที่  2      ได้แก่  นายรัฐศรันย์  อนุชิตวรการ      คณะศิลปศาสตร์
    ชมเชย (ขวัญใจ)     ได้แก่  นายวนศักดิ์  ทองแย้ม      คณะพยาบาลศาสตร์
2.  การประกวดนางสงกรานต์  
    ชนะเลิศ      ได้แก่  Miss LIN MINXIN นักศึกษาจีน      คณะศิลปศาสตร์  
    รองชนะเลิศอันดับที่  1      ได้แก่  นางสาวภาสิรี  เจริญทรัพยานนท์      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
    รองชนะเลิศอันดับที่  2      ได้แก่  
    นางสาวปาณิสรา  สุขวงศ์      คณะศิลปศาสตร์
    ชมเชย (ขวัญใจ)     ได้แก่  นางสาวพรชิตา  ศรีอำพร      คณะพยาบาลศาสตร์
3.  การประกวดนางสงกรานต์จำแลง  
    ชนะเลิศ      ได้แก่  นายวิศรุต  อมรภักดิ์      คณะนิติศาสตร์  
    รองชนะเลิศอันดับที่  1      ได้แก่  นายธรณ์ธันย์  กรแก้ว      คณะวิทยาศาสตร์ฯ
    รองชนะเลิศอันดับที่  2      ได้แก่  นายวิศณุกริช  เสือคง    คณะนิเทศศาสตร์
    ชมเชย (ขวัญใจ)     ได้แก่  นายดนุกานต์  ยี่อินทร์      คณะศิลปศาสตร์
4.  การประกวดบุคลากรแต่งกายผ้าไทย
    ชนะเลิศ      ได้แก่  นางสาวกันต์ฤทัย  เมฆสุทร      สำนักทะเบียนและประมวลผล  
    รองชนะเลิศอันดับที่  1      ได้แก่  นางสุวพิชญ์  บุญประเสริฐ      วิทยาลัยจีนศึกษา
    รองชนะเลิศอันดับที่  2      ได้แก่  นางสาวพนารัตน์  ยอดอินทร์    คณะเภสัชศาสตร์
    ชมเชย (ขวัญใจ)     ได้แก่  นางศิริพร  คงกระพันธ์      กองกลาง
    นางณิชารีย์  อินทจักร    กองกลาง    Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>