เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.ดร.หลัวหยัง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและสำนักงานการจัดการศึกษาออนไลน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้พบปะพูดคุยกับ ผศ. ดร. นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถึงแนวโน้มความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อต่อไป