มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) นำโดย  คุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์  คณะกรรมการสภา มฉก.  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  และผศ.ดร.ธเนศ  อิ่มสำราญ  คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา  ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษากับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  นำโดย  คุณเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ  ผู้บังคับการ  ดร.อัญชลี  ประกายเกียรติ  รองผู้บังคับการด้านวิชาการ  คุณณัฐพงศ์  ศิริชนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้บังคับการ  คุณปรีชาพล  สมานหมู่  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  คุณปัญจพร  ศักดิกร  หัวหน้าแผนกต่างประเทศ  คุณสิทธิชัย  ผักเฒ่า  และคุณกุสุมา  พลอยสมบูรณ์  ครูผู้สอนภาษาจีน  โดยได้จัดประชุมแบบ New Normal เน้นความปลอดภัย  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2564  เวลา  10.00  น. ณ ห้องประชุม  1  ม.หัวเฉียวฯ ยศเส  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ด้านจีน โดยได้จัดตั้งวิทยาลัยจีนศึกษาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านภาษาจีน  ด้านวัฒนธรรมจีน  รวมถึง  ความรู้ด้านจีนศึกษาในหลากหลายมิติ 
อาทิ  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  นโยบายระหว่างประเทศ  เป็นต้น  อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  เพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ประเทศจีน    เพื่อสอดรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การลงทุนระหว่างไทย-จีน  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยจีนศึกษาจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก
 Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>