การสัมมนา Way Forward 2021  ครั้งที่  6  เรียนต่อจีนด้านแพทย์แผนจีน  ครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง  (สอท. ปักกิ่ง) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้แพร่ภาพสด  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2564  ผ่านทางเฟซบุ๊กมิตรไมตรีไทยจีน  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท. ปักกิ่ง  และเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ  โดย  อาจารย์อรภา  ศิลมัฐ  รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่เป็นนักเรียนไทยทั้งที่กำลังเรียนอยู่หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของจีน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีโอกาสสานสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ผ่านการทำงานร่วมกัน  เป็นการนำองค์ความรู้ของทุกคนมา  บูรณาการร่วมกันและขยายออกไปในวงกว้างเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับอีกหลาย ๆ คนรวมถึงประเทศชาติ...