นักศึกษาฝึกงานจาก  13  คณะวิชา  และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าฉีดวัคซีนโควิด - 19  เข็มแรก  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2564  ณ อาคารโภชนาการ  2 ศูนย์ฉีดวัคซีน มฉก. ตามลำดับขั้นตอนจุดบริการ  จำนวน  5  จุด  โดยแต่ละจุดบุคลากรอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ให้บริการ  ประกอบด้วย    
จุด  0  ก่อนลงทะเบียน  
จุด  1  วัดความดัน/ชีพจร  
จุด  2  ลงทะเบียน  
จุด  3  รับวัคซีน  
จุด  4  สังเกตอาการ  
จุด  5  ลงทะเบียนหมอพร้อม  
พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เปิดให้รับชมที่ศูนย์ฉีดวัคซีน  และประชาสัมพันธ์ภายนอกซึ่งสามารถรับชมได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=m_MQTX2iNkI