รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายประจำจังหวัดสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมด้วยรองอธิการบดี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ