รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีน กับ วชิราวุธวิทยาลัย โดยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม พร้อมคุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อิ่มสำราญ รักษาการคณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ อาจารย์จันทิมา จิรชูสกุล ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามของทั้งสองสถาบัน ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย