รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รองอธิการบดี (Dr.Jonathan Rante Carreon) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแบบออนไลน์ กับ DUTA BANGSA UNIVERSITY SURAKATAR INDONESIA และเจรจาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการและหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>