30 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3 ทศวรรษที่ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน 
     30 ปี ในการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการ “ให้” ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยส่งต่อการให้นี้ด้วยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไร ผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของชาติตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
     วันนี้ 24 มีนาคม 2565 วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พิธีมอบเครื่องราชอิสยาภรณ์ ซึ่งในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี ได้เข้าร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมกับคณาจารย์และบุลคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีกิจกรรมภายในหอประชุมมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากอธิการบดีทั้ง 5 ท่าน ท่านแรก ปฐมอธิการบดี แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ท่านที่สอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ท่านที่สาม ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ท่านที่สี่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ และท่านที่ห้าอธิการบดีท่านปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ เป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย มอบให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปิดท้ายด้วยการเสวนา “30 ปี มฉก. สานต่อปณิธานรับใช้สังคม” จากศิษย์เก่า 13 คณะวิชา
     30 ปี 360 เดือน 10,800 วัน 259,200 ชั่วโมง 15,552,000 นาที ล้วนเป็นเวลาอันทรงคุณค่าที่ชาวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกคน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข สมหวังผิดหวัง ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน เป็นบทพิสูจน์ถึงความรู้ความสามารถ ความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของสถาบัน วินาทีต่อจากนี้ คือ ก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษที่ 4 ที่มีความแข็งแกร่งด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรคุณภาพ และบัณฑิตคุณธรรมTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>