รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วร่มโพธิ์ทองและมอบปฐมโอวาทให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 “...ขอให้ลูก ๆ นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า ขอให้มั่นใจในมหาวิทยาลัยที่พร้อมอบรมสั่งสอนให้ลูก ๆ มีคุณลักษณะเฉพาะตัวในแบบฉบับของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ (HCU Characteristics) คือ HCU ประกอบด้วย H คือ Hard Skills ทักษะวิชาชีพที่เข้มแข็งปฏิบัติงานได้จริง C คือ Chinese Skills นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาจีน U คือ Unique Innovation มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup และทักษะทางเทคโนโลยี ควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู ให้แก่นักศึกษาได้นำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน...”  ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุม มฉก. Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>