สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK แบบกระดาษ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 และการสอบได้ผ่านไปด้วยดี การสอบครั้งนี้มี 4 ระดับ คือ ระดับ 3 ถึงระดับ 6 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 35 คน
     เพื่อให้การสอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น  ก่อนการสอบเจ้าหน้าที่และอาจารย์ได้ตอบข้อซักถาม  ของผู้สมัครที่ติดต่อมาทางสถาบันมากมาย  รวมถึงช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนสอบ การสอบครั้งนี้  ทางสถาบันยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้สอบ เจ้าหน้าที่และอาจารย์   ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์และความร่วมมือของผู้เข้าสอบ  อย่างไรก็ตาม  ในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ จำนวน 5 คน ไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนมาสอบ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ จึงให้นำชุดตรวจ ATK ของสถาบันขงจื่อฯ มาให้ผู้เข้าสอบใช้ตรวจแทน เมื่อผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของผู้เข้าสอบทั้ง 5 คน มีผลเป็นลบ  จึงให้เข้าห้องสอบได้   และการเข้าสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
     ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ การสอบ HSK  แบบกระดาษ ในเดือนมิถุนายน 2565  ได้สำเร็จลุล่วงอย่างดี  ในอนาคต สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK แบบกระดาษอย่างต่อเนื่องด้วยดีต่อไป  พร้อมทั้งจะใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบให้มากขึ้นในครั้งต่อไป  เพื่อให้ผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับประสบการณ์การทดสอบภาษาจีนที่มีคุณภาพสูงสุดTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>