มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนพระดาบส ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรเคหบริบาล  (การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ) โดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยและ พลอากาศโท  ศาสตราจารย์นพพล   หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสเป็นผู้ลงนามครั้งนี้  โดยมุ่งเน้นเพื่อผลิตนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย  ให้มีความรู้และทักษะอาชีพ  ตามมาตรฐานอาชีพกำหนด  เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนพระดาบส ในวันจันทร์ที่ 25กรกฎาคม 2565 Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>