โครงการอบรม เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560

2018-02-12 11:40

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 1-402 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โดยมีตัวแทนนักศึกษา ผู้นำชั้นปี และคณะกรรมการกิจกรรม คณะวิชา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน โดยมีอาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา และ อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายและกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามวงจร PDCA ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในคณะของตนเองได้เป็นอย่างดี