กิจกรรมประกวด DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์

2018-02-23 13:04

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมประกวด DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมา REUSE เพื่อให่้เกิดสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการประหยัด
   @ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "กรอบรูปนาฬิกาจากช้อนพลาสติก"ของ น.ส.สิริทรา ศรีกตัญญู และ น.ส.มาลินี แก้วเวหา และทีมงาน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน "ถังขยะจากขวดน้ำอัดลม" ของ น.ส.อาภาพร เปี่ยมงาม และทีมงาน คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท
   @ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ผลงาน "ม้านั่งจากยางรถยนต์" ของ น.ส.อักษิพร กัณหะกาญจนะ และ น.ส.จิราวรรณ์ แสงจันทร์ และทีมงาน คณะเทคนิคการแพทย์  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท