การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 1/2561

2018-03-06 15:21

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมด้านการต่อต้านการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานในการลงนาม และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้