โครงการการแข่งขันกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธิ์ระหว่างสถาบัน/องค์กรและชุมชน

2018-03-23 13:42

   มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงและมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส อันจะเป็นประโยนช์ในการปฎิบัติงานของบุคลากร จึงกำหนดจัดโครงการครงการการแข่งขันกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธิ์ระหว่างสถาบัน/องค์กรและชุมชนในระหว่าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560 ถึง เดือน กรกฎาคม2561 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ