โครงการ The DOTS: Hotel Game Changer Preview Day

2019-09-13 14:17

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนามศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการ The DOTS: Hotel Game Changer Preview Day จุดประกายพลิกมุมคิด เชื่อมโยงความสำเร็จ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.15 - 16.30 น. ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5