โครงการพัฒนาศักยภาพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยเอง”

2019-09-16 09:49

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์นวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ นำทีมวิทยากรจากคณะต่างๆ อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยเอง” โรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ