รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และแพทย์หญิงจีรวรรณ    เวศกิจกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. หลังจากนั้นท่านอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก. นำชมห้องโลกเสมือนจริง (VR Zone) Co-Working Space และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>