รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คุณเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรมจ.) และผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล  รองอธิการบดี มรมจ. พร้อมด้วยคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสถาบัน หารือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะวิชาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการร่วมมือกันทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน และได้เข้าศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนเสมือนจริง (VR Zone)  Co-Working  Space คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกการแพทย์แผนจีน ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน และศูนย์สุขภาพแห่ง มฉก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ณ มฉก.บางพลีTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>