รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อ.ดร.จรูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองคณะวิชา เจรจาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันด้าน Robotic (Health Sciences) และได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สจล. Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>