รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรอันดับ 1 หน่วยงานที่จัดเก็บปริมาณกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีได้สูงสุด ประเภทโรงเรียน ในพิธีเชิดชูเกียรติ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” เป็นการช่วยลดปริมาณขยะผ่านการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้แล้วนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน จัดโดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท เอสจีไอ คอมบิบล็อก จำกัด และบริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมTotal 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>