นายณัฐพล แก้วชุม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัล Gen Z Ambassadors สุดยอด Gen Z ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดระดับประเทศ นางสาวณัฏฐณิชา สิรสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัล TOP 10 และนักศึกษาจำนวน 24 คน คว้ารางวัล "TOP 100" ได้แก่
1.คณิสร อิสสรานุวัฒน์
2.จุฑาทิพย์ สอนจันทร์
3. ชนากานต์ แก้วมีศรี
4. ชวัลญา ธำรงลีฬหา
5. ฐิติยา สุขสุแพทย์
6. ณภัทร วัฒนะศิริสุข
7. ณัฏฐกร ลอเสรีวานิช
8. ธมลพร มีพันธ์
9. นงนภสร พันธุ์ประพันธ์
10. บุณฑริกา เกตุอรุณ
11. ปทิตตา บัวแย้ม
12. ปวันรัตน์ ปัญญายง
13. พลอย ยียง
14. พิมพกานต์ เกิดสิน
15. เพชรไพริน ยอดสิน
16. เพชรลดา พลอยสิทธิ์
17. ภูษณิศา สืบสายจันทร์
18. เมธิณี เขื่อนสุวรรณ์
19. ศิรสิทธิ์ อักษรพาลี
20. ศิราณี จาน
21. สุประภาพร คงจันทร์
22. สุพัชร์ญา ภูริชพัชร์สกุล
23. สุภาริณี ขุนณรงค์
24. อรอนงค์  สื่อเสาวลักษณ์
จากโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์จาก Gen Z ที่มีธุรกิจของตนเองและเข้ารับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการส่งออกได้ ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร True Digital Park กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>