มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมมือกันจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี ด้านซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม (จิตอาสา) ของนักเรียน เพื่อร่วมกันลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม ที่พึงประสงค์เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน และเพื่อสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการของโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>