มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.42) 
     โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมรองอธิการบดี   ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานคณะกรรมการ รศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ และ   รศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ ในการนี้อธิการบดีนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และ  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชม Co-Working Space, VR Zone และห้องสมุดภาษาจีน ณ อาคารบรรณสาร คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น และศูนย์วัฒนธรรม ต่อจากนั้นคณะกรรมการได้สรุปและแจ้งผลการประเมินฯ อธิการบดีแสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกต่อคณะกรรมการ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสารTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>