มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แก่ คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มมิตรผล ในฐานะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป และเป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม มฉก. Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>