มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย กับ Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) ประเทศจีน โดย รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี ดร. จำรูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (Health Robotics) ร่วมต้อนรับ Yu Yiming ( Dean of the School of Information and Intelligent Application Research), Wu Xiaosong, Zhao Jinyi, Liqiong Zeng, Chen Taowei และคณะอาจารย์จากประเทศจีน โดยได้รับการประสานงานจาก ดร. ธารากร วุฒิสถิรกูล นายกสมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน คุณมะลิวรรณ เดชาฤทธิ์ และทีมสมาคม ซึ่งการหารือร่วมกันครั้งนี้ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการของหลักสูตร การฝึกสหกิจศึกษา การทำโครงงานและงานวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>