มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  นำโดย  รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  และรศ.ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  ที่ปรึกษาอธิการบดี  ประชุมประสานความร่วมมือหาแนวทางการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีขาว ปลอดภัย ไร้อบายมุข  เพื่อดูแลและสร้างความสุขให้นักศึกษารวมถึงคนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ผู้นำชุมชน  ผู้ประกอบการ  และองค์กรอิสระ  เมื่อวันจันทร์ที่  1  ธันวาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 3  ชั้น 3  อาคารอำนวยการ  มฉก.Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>