แผนกแผนและประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา จัดโครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องสิริธารา ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2567-2570) การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx และสามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์กรได้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารจาก 13 คณะวิชา และ 12 หน่วยงาน ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายTotal 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>