รายการสนามข่าว 7 สี ช่อง 7 ขอสัมภาษณ์ อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ กรณีการใช้สัญญาณแสงวับวาบและใช้เสียงสัญญาณไซเรน ของงานสาธารณภัย ซึ่งจะมีกฎหมายบังคับใช้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ปัญหาการใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่กำหนดให้ตาม ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมีใบอนุญาตแต่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ใช้เพื่อได้สิทธิพิเศษในการขับรถ หรือแสดงอำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นข่าวการใช้รถในทางที่ไม่ถูกต้องหลายกรณี ดังนั้น ทางราชการจึงต้องการกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง โดยมีมาตราที่สำคัญคือ 

1. มาตรา ๔ คำนิยามของ “รถฉุกเฉิน” 
2. มาตรา ๗๕  ข้อปฏิบัติของผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่
3. มาตรา ๗๖  ข้อปฏิบัติของคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกำหนดไว้
4. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียงสัญญาณ ฉบับที่ 1 อาศัยอำนาจตามความในข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์)
5. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียงสัญญาณ ฉบับที่ 2 อาศัยอำนาจตามความในข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ฉบับลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ)

ประเภทรถ

เครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน

ข้อความการอนุญาตฉุกเฉิน

แสงวับวาบ

เสียงไซเรน

ใช้แสงและเสียงพร้อมกัน

หน่วยงานอนุญาต เพิ่มเติมจากกองบังคับการตำรวจจราจร

รถในราชการทหารหรือตำรวจ รถของทางราชการ

-

 

แสงแดง

เสียงไซเรน

ใช้ได้

 

รถดับเพลิงของเอกชน

หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย……

รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว

แสงเหลือง

   

กองบังคับการตำรวจจราจร หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ดำเนินการส่งเรื่องและรถไปให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถพยาบาลของเอกชน

ชื่อหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล

รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว

แสงน้ำเงิน

เสียงสัญญาณหลายเสียง เสียง (สูงต่ำสลับกัน)

ใช้ได้

กองบังคับการตำรวจจราจร หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ดำเนินการส่งเรื่องและรถไปให้แพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจหรือแพทย์ของโรงพยาบาลประจำจังหวัด

รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน

EMS

รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว

แสงแดงและน้ำเงิน

เสียงสัญญาณหลายเสียง เสียง (สูงต่ำสลับกัน)

ใช้ได้

ศูนย์เอราวัณ, สาธารณสุขจังหวัด

รถอื่นของเอกชน(งานอาสาสมัคร)

หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย……

รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว

แสงเหลือง

   

ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

 Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>