มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ผสานกิจกรรมเปิดบ้าน วันแพทย์แผนจีน และงานตรุษจีน ประจาปี 2567 รวมกันวันเดียว มอบเป็นของขวัญพิเศษต้อนรับและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรให้กับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความมงคล และตอกย้าความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “เปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร 2024 HCU Open House: Celebrating Chinese New Year 2024-Year of the Dragon” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวอวยพรเนื่องใน วันปีใหม่ของจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน้าอาคารบรรณสาร และอาคารเรียน มฉก. บางพลี
     มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจะให้ทุกคนได้รับรู้และสัมผัสถึง ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็น “แหล่งเรียนรู้ชั้นนาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ผ่านบูธกิจกรรมจัดเต็มของ 12 คณะวิชา 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบาบัด คณะการแพทย์แผนจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยจีนศึกษา รวมถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรับความมงคลร่วมกัน ได้แก่ พิธีไหว้ตรุษจีน (ไหว้ฟ้าดิน) พิธียกส้มอวยพรปีใหม่ พิธีเจิมเบิกเนตรสิงโต พร้อมรับฮู้มงคลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ ชมการแสดงเชิดสิงโต ตีกลองมงคล เชิดมังกร จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฝึกซ้อมโดยวิทยาลัยจีนศึกษาและชมรมกีฬาสิงโต-มังกร ฮั่วกวง (วูซู) สมุทรปราการ รวมทั้งสนุกกับกิจกรรม Workshop และชมการแสดงของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ณ เวทีกลางและรับของรางวัลมากมาย
     นอกจากนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะให้ได้ทราบถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยกรอบทิศทางเป้าหมาย Transform มหาวิทยาลัย (HCU Transform) ที่มุ่งสู่ • Niche University มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ • Lifelong Learning University แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล 3 วัย คือ วัยเรียน วัยทางาน และผู้สูงอายุ • Digital Transformation การขับเคลื่อนดิจิทัลของมหาวิทยาลัย • Quality University, Good Governance, Self-Supporting University มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ มีการบริหารจัดการที่ดี พึ่งตนเองได้ • และ Green University and Sustainability University มหาวิทยาลัยสีเขียวและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>