มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของทุนหรือผู้แทนร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 267 คน มูลค่าทุนรวมกว่า 2.5 ล้านบาท เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ ชั้น 4 มฉก. ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน ดังนี้ 
     • ทุนมูลนิธิหวานจุ้ย-สุขแก้ว จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
     • ทุนสมาคมศิษย์เก่า มฉก. จำนวน 13 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนคุณแม่อารีย์ ขันเจริญสุข จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ดร. วิชุตา อยู่ยงค์ ผู้มอบทุน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • อาจารย์ ดร.พิมพ์สิริ ภู่ตระกูล ผู้มอบทุน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุน ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุน คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุน ดร.กำพล เตชะหรูวิจิตร จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล ผู้มอบทุน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนอาจารย์ผ่องใส สุนทรา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนคุณจงรักษ์ ดารกานนท์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • กองทุนตระกูลเตียลิ้ม จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนมูลนิธิชวนตั้งในธรรม จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนนางสาววินดา ศักดิ์สุรทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนกองทุนนายแพทย์เกษม วัฒนชัย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนกองทุนสมาน โอภาสวงศ์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
     • ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • กองทุน ดร.สุขุม นวพันธ์ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนพลตำรวจโทสุพจน์ ณ บางช้าง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนอาจารย์กิติมา ฉันทพานิชย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 
     • กองทุน รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี รักวีรธรรม จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทนักศึกษาเรียนดีเด่น จำนวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
     • ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 54 ทุน ทุนละ 15,000 บาท
     • กองทุนช่วยเหลือนักศึกษายากจนขาดแคลนหรือประสบภัยพิบัติ (คูปองอาหารกลางวัน) จำนวน 80 ทุน

 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ มอบทุนประจำปีการศึกษา 2566Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>