การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557  "โพธิ์ทองเกมส์" จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 13 คณะวิชา ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  จากการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 - วันอาทิตย์ที่  29  มีนาคม  2558 โดยได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันจันทร์ที่  19  มกราคม  2558  ณ สนามกีฬากลาง มฉก.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>