การเขียนตำรา ถือเป็นการถ่ายทอดศาสตร์ที่เป็นทั้งความรู้ประสบการณ์ของผู้เขียน และเป็นหลักการองค์ความรู้หรือทฤษฎี ที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน ทุกครั้งที่จะเขียนงาน ผู้เขียนต้องคำนึงเสมอว่าจะเขียนเรื่องอะไร กลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านเป็นใคร และเขียนอย่างไรจึงจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ อยากติดตาม และเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เขียนกำลังถ่ายทอด นอกจากนี้ตำรายังเป็น ผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยและยังใช้เป็นผลงานเพื่อเสนอกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสะท้อนคุณภาพของอาจารย์อีกด้วย ดังนั้นอาจารย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเขียนตำรา และต้องอาศัยกระบวนการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตำราที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพทางวิชาการ

เทคนิคการเขียนตำราให้มีคุณภาพ

แผนกพัฒนางานวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพรัะเกียติ (มฉก.) ได้จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราให้มีคุณภาพ” เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3  ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

เทคนิคการเขียนตำราให้มีคุณภาพ

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>