จักรยาน...สีขาว @ ม.หัวเฉียวฯ

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมการประชุมวิชาการเนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง "วิทยาเขตจักรยาน : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยในวันนี้" เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ได้มีการอภิปรายร่วมกัน เรื่อง "การส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย : สำเร็จหรือล้มเหลว"  โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ได้นำเสนอโครงการจักรยานสีขาว ที่ มฉก. ได้ดำเนินการให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ตลอดจนบุคคลภายนอกใช้จักรยานสัญจรภายในรั้วมหาวิทยาลัยกว่า 150 คัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น จากการอภิปรายในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำไปสู่การปฎิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป

จักรยาน...สีขาว @ ม.หัวเฉียวฯ

จักรยาน...สีขาว @ ม.หัวเฉียวฯTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>